Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP
De consument heeft het recht aan Biohofke BVBA mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 10 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Biohofke BVBA
Muizenhoekstraat 27
2812 Muizen
info@baarbeekhoeve.be
Tel 0499 23 79 35
BTW BE 0809 770 549

Artikel 1: Algemene bepalingen
De elektronische webwinkel (hierna ‘webshop’ genoemd) van Biohofke, een BVBA met maatschappelijke zetel te Muizenhoekstraat 27, 2812 Muizen (België), BTW BE0809 770 549 biedt haar klanten de mogelijkheid om extra koopwaar online aan te kopen. Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van de website (“Klant”) bij Biohofke. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Biohofke houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Biohofke aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de koopwaar zoals ze woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die in België wonen. De koopwaar is uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Biohofke niet. Biohofke is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Biohofke is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 13). 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Biohofke. Biohofke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen
De klant kan via de webshop koopwaar bestellen door een hoeveelheid aan te duiden en het artikel in het winkelwagentje te plaatsen. Na het winkelen kan de klant via het winkelwagentje zijn bestelling plaatsen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Biohofke.
De koopwaar wordt in het afhaalpunt van de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. 

Biohofke is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde koopwaar blijft tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Biohofke. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Biohofke te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde koopwaar beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Biohofke beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 
Onverminderd het voorgaande behoudt Biohofke zich het recht voor de niet (volledig) betaalde koopwaar terug te nemen.

Artikel 7: Levering
Biohofke levert de bestelde koopwaar in één van zijn afhaalpunten. Dit gebeurt standaard in het afhaalpunt van de klant dat reeds gekend is bij Biohofke. De koopwaar wordt geleverd in de week volgende op de week van de bestelling. Biohofke garandeert de levering voor de volgende week enkel indien de bestelling geplaatst is voor vrijdag 12u. Voor bestellingen die na vrijdag 12u worden geplaatst is er geen garantie op levering in de week erna. Biohofke probeert haar klanten zo goed mogelijk te informeren in voorkomend geval. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk schriftelijk of via e-mail worden gemeld.

Artikel 8: Afhaling:
De abonnee kan haar pakket afhalen in het afhaalpunt naar keuze tijdens de afhaaluren zoals die voorzien zijn. De abonnee verbindt zich ertoe de privacy van de beheerder van het afhaalpunt te respecteren. De beheerder is het aanspreekpunt enkel en alleen voor de praktische afspraken i.v.m. het afhaalpunt. Voor alle andere vragen kan de abonnee terecht bij Biohofke.
Nieuwe abonnees melden zich bij hun eerste afhaling steeds aan bij de beheerder teneinde kennis te maken.
Biohofke heeft een aantal afhaalpunten, die geconsulteerd kunnen worden op onze website. De afhaaldag en afhaaluren verschillen per afhaalpunt. De abonnee verbindt zich ertoe het pakket af te halen tijdens de vastgestelde afhaaluren. Na de afhaaluren wordt het afhaalpunt gesloten en kan er alleen nog telefonisch contact worden opgenomen. De beheerder van het afhaalpunt heeft geen verplichting om de abonnees buiten de afhaaluren te bedienen. Indien de abonnee verhinderd is, verbindt hij zich ertoe om iemand te vragen zijn pakket af te halen. Indien dit niet mogelijk is, dan zal de abonnee contact nemen met de beheerder van het afhaalpunt vóór het sluitingsuur om te zien of er een mogelijkheid bestaat om het pakket op een ander moment af te halen. De abonnee mag de beheerder van het afhaalpunt enkel contacteren tussen 9u 's morgens en 20u 's avonds of per e-mail.
Indien de abonnee zijn pakket niet is komen afhalen en de beheerder van het afhaalpunt niet heeft verwittigd, dan mag de beheerder zelf beslissen wat hij met het niet afgehaalde pakket doet.

Biohofke voorziet wekelijks een afhaallijst in het afhaalpunt. Deze lijst omvat een gedetailleerd overzicht van de geleverde pakketten. De abonnee vinkt bij afhaling haar naam af op de afhaallijst. Indien de naam van de abonnee niet voorkomt op de afhaallijst, dan heeft zij geen recht op een pakket en kan ze contact opnemen met Biohofke. Indien de abonnee zijn pakket niet in het afhaalpunt vindt, dan neemt hij geen ander soort pakket mee, maar kan hij contact opnemen met de beheerder van het afhaalpunt en met Biohofke.

Biohofke levert de producten in plastieken bakken: kleine blauwe bakken voor de kleine pakketten en grote blauwe bakken voor de grote pakketten. De abonnee brengt zelf een boodschappenmand mee om het pakket over te laden. De plastieken bakken van Biohofke blijven in het afhaalpunt en worden per soort gestapeld.

Artikel 9: Garantie en Aansprakelijkheid
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Deze garantie is echter niet van toepassing op levensmiddelen. De garantie is niet overdraagbaar. 

Biohofke biedt haar abonnees kwaliteitsproducten aan en verneemt het graag als producten ontbreken of niet aan de kwaliteitsnorm voldoen. De abonnee kan zijn opmerking of klacht formuleren via e-mail, per brief of telefoon. Naargelang de aard van de opmerking zal Biohofke een zo goed mogelijke regeling treffen. Ontbrekende producten worden gecompenseerd of terugbetaald. Biohofke kiest zelf welke oplossing ze daarvoor biedt. De aansprakelijkheid van Biohofke is in elk geval steeds beperkt tot de terugbetaling van de geleverde koopwaar of de vervanging ervan, naar keuze van Biohofke.

Als klant kan u ook steeds terecht bij het Europese Online Dispute Resolution platform (ODR).

Artikel 10: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument koopwaar aankopen via de webshop. Het herroepingsrecht kan echter nooit ingeroepen worden voor levensmiddelen die Biohofke aanbiedt. Zij vallen door hun aard niet onder het algemene herroepingsrecht. 

Voor andere koopwaar die wel onder het herroepingsrecht valt en die door Biohofke zouden aangeboden wordt op de webshop, heeft de klant het recht aan Biohofke mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Biohofke klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Biohofke, Baarbeekstraat 24, 2812 Muizen, België. Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Biohofke zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Enkel koopwaar die zich in de originele verpakking bevindt, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 
Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :
1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;
2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken; en
4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;

Artikel 11: Privacy
Biohofke respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, sporadische reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Biohofke, baarbeekstraat 24, 2812 Muizen. België gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Biohofke, baarbeekstraat 24, 2812 Muizen, België.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Biohofke heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Biohofke houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@baarbeekhoeve.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 
Indien Biohofke om welke reden ook nalaat om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, kan dit door de klant nooit gezien worden als een verzaking aan dit recht. Het kan evenmin de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 14: Biohofke Klantendienst 
De Biohofke klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 0499 23 79 35, via e-mail op info@baarbeekhoeve.be of per post op het volgende adres Biohofke, Baarbeekstraat 24, 2812 Muizen, België

Artikel 15: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Biohofke. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren deze Voorwaarden. 
Biohofke kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 

Artikel 16: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 17: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Mechelen bevoegd. 
 
 To Top